نخست اندیش سایت جامع رفتارشناسی

درباره نخست اندیش

رفتارشناسینخست اندیش سایت جامع رفتارشناسی

توانایی ترسیم نیم رخ روانی، اجتماعی و زیستی به صورت فردی و اجتماعی، امکان پیش بینی و القاء را در هر سطحی از ارتباطات و مراوده های اجتماعی فراهم می سازد. رفتارشناسی با توجه به کمی سازی رفتارها و ایجاد فضای ترسیم نیم رخ باعث تغییر بسیاری از نگرش ها و مدل های علمی شده است. مجموعه نخست اندیش در این راستا با مشاوره و آموزش این علم در سطوح مختلف با رویکردهای متفاوت و کاربردی در خدمت افراد است.

آزمایشگاه ذهن نخست اندیش سایت جامع رفتارشناسی

در طول زندگی ژنتیک، مولفه های آموخته شده و عملکردهای شناختی در حال تجهیز، تغییر و یا تخریب آزمایشگاه نامرئی ذهن هستند. این آزمایشگاه پس از سنجش محرک های درونی و بیرونی به وسیله ابزاری که در اختیار دارد، در راستای حفظ بقا پاسخ های گرایشی و اجتنابی می دهد. اگر این ابزارها مناسب آن بافت نباشد، پاسخ برخلاف فلسفه عملکردی آزمایشگاه ذهنی بقای فرد را به خطر می اندازد. رفتارشناسی آزمایشگاه ذهنی را مسلح به ابزارهای پیش بینی، تفسیر والقاء می کند، تا در راستای حفظ بقا و تحصیل منابع بیشتر گام برداریم.

رمز برداری و تغییرنخست اندیش سایت جامع رفتارشناسی

شما می توانید در گام نخست به وسیله رمز برداری و ترسیم نیم رخ زیستی، روانی و اجتماعی، ابزارهای سنجش آزمایشگاه ذهنی خود را شناخته و دیوارهای نامرئی و علل گرایشی و اجتنابی رفتارهای خود را به وسیله ابزارها و مدل های مختلف تغییر دهید. کافی است در کد MIG003 یا کدهای دیگر دوره جامع رفتارشناسی ثبت نام کنید. در صورت تمایل به ثبت نام به غیر از کد MIG003 فرم ثبت نام در دوره های یکساله رفتارشناسی را از قسمت پایین دانلود کرده و برای ما ارسال کنید و رمزبرداری و تغییر آزمایشگاه ذهنی خود را آغاز کنید.

نخست اندیش سایت جامع رفتارشناسی

یک بافنده با تنیدن تار و پودها در یکدیگر پارچه می بافد و انسان ها با تنیدن رفتارهای کلامی و غیرکلامی در یکدیگر به زندگی خود معنا می بخشند. ما از رفتارها برای بیان امیال و باورهای خویش و معنا بخشیدن به زندگی و طراحی آن با توجه به خواست خویش استفاده می کنیم. این رفتارها در بسیاری از مواقع با توجه به قرار دادهای اجتماعی و عملکرد نورون های بازدارنده مغز در تعاملات اجتماعی کد گذاری شده و امیال و باورهای فرد را پنهان می کند. ما می توانیم با کسب مهارت ترسیم نیم رخ روانی، اجتماعی و زیستی افراد نقش و طرح اصلی فرش بافته شده را تشخیض و ترسیم نمائیم. در این دوره با رمز برداری از رفتارهای کلامی و غیرکلامی تصویری کامل از فرش هزار رج زندگی افراد را در اختیار دانش پذیران قرار می دهیم.

پس از دانلود و تکمیل فرم با شماره 09309299920 ارسال فرمایید.